SINH HOẠT HÔM NAY NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2021
KHÓA TU MÙA ĐÔNG NGÀY THỨ 30
1/ Tụng Kinh
2/ Cầu Nguyện
3/ Pháp thoại
4/ Hỏi Đáp
5/ Hồi Hướng

Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi tiếp nhận cho con làm đệ tử tại gia. Từ này cho tới trọn đời, con quyết tâm nương tựa Đức Phật, chánh Pháp, và Tăng đoàn, và phát nguyện thực hành Năm Điều Đạo Đức trọn vẹn: Một là tôn trọng sự sống, phát triển tâm từ bi, bảo vệ môi trường thiên nhiên, và nuôi dưỡng hòa bình nội tâm bằng cách ý thức không sát hại sinh mạng. Hai là xả bỏ tâm bỏn xẻn, tham lam, phát tâm bố thí, cúng dường, và hộ trì Tam Bảo bằng cách ý thức không lấy của không cho. Ba là xây dựng hạnh phúc gia đình, sống chung thủy hợp pháp với người hôn phối bằng cách ý thức không tà hạnh, ngoại tình, và không xâm phạm tình dục của trẻ em. Bốn là nói lời chân thật, hòa hợp, ái ngữ, và dễ thương, đem lại lòng tin cậy và uy tín lẫn nhau bằng cách ý thức không nói dối. Năm là bảo vệ sức khỏe tráng kiện, tinh thần minh mẫn, đem lại an vui và hạnh phúc cho gia đình, học đường, và cho xã hội bằng cách ý thức không sử dụng các chất say, các chất ma túy, kể cả các việc hút thuốc lá, chơi cờ bạc, và chơi các trò chơi game bạo động trực tuyến.”
Khi ý thức tránh xa các chất độc tố này, Pháp học, Pháp hành, Pháp hỷ, và Pháp lạc có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm. Sau khi chính thức trở thành người đệ tử thuần thành của Đức Phật, cư sĩ Thiện Sinh vô cùng hoan hỷ giữ vững niềm tin nương tựa Tam Bảo, áp dụng, và thực hành Phật Pháp vào trong đời sống hằng ngày để đem lại lợi lạc cho pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này. (o)

TODAY’S SCHEDULE IS ON February 5th, 2021,
Winter Retreat on the 30th Day
1/ Chanting
2/ Praying
3/ Dharma talk
4/ Questions and Answers
5/ Sharing the Merit

May the World-Honored One regard and accept me as the lay devotee. From now until my whole life, I am determined to take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and committed to cultivating the five Ethical Trainings fully:
1/ Respecting lives, developing loving- kindness and compassion, protecting the natural environment, and nourishing inner peace by being aware not to kill living beings. 2/ Letting go of the stingy and greedy mind, expressing the mind of almsgivings, making offerings, and protecting the Triple Gem by being aware not to take what is not given. 3/ Building happiness for family, living faithfully with a legal spouse by being aware not to do sexual misconduct, adultery, and not to violate kids’ sexuality. 4/ Saying the true, harmonious, and loving speech, bringing mutual trust and prestige by being aware not to tell lies. 5/ Protecting vigorous health, lucid mind, bringing peacefulness and happiness for families, schools, and societies by being aware not to take alcohols, drugs, including smoking, gambling, and playing violent video games online.
When aware to keep far away from these toxins, Dharma learning, Dharma practice, Dharma joy, and Dharma happiness have the ability to permeate and cool my body and mind. When officially becoming the Buddha’s well-trained devotee, the young man Thiện Sinh was extremely happy to hold stable confidence in taking refuge in the Triple Gem, applying, and cultivating the Buddhadharma in his daily life to bring benefits and happiness to living things and living beings all over the planet. (O)
ngày 5 tháng 2 năm 2021
Feb. 5, 2021
By Ven. Thích Trừng Sỹ
at Pháp Nhãn Temple,
Austin, Texas

Nguyện cầu cho tất cả pháp giới chúng sinh trên
trái đất này sớm được thoát khỏi bệnh dịch virus
corona toàn cầu.

May all living things and living beings on earth
soon escape from the global coronavirus pandemic.
Please wholeheartedly pray for the global coronavirus soon ended.
By Thích Trừng Sỹ
www.phapnhan.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here